.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
REMONTY I MODERNIZACJE w 2021r.

Zadania remontowe w Spółdzielni wykonywane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą roczny „Plan gospodarczy”, do którego jednym z załączników jest „Plan remontów”. Na rok 2021 plan ten przewiduje wykonanie prac na łączną kwotę 2 375 800 zł. Przypominamy, że opłaty na fundusz remontowy pobierane od użytkowników lokali w roku 2021 wynoszą 1,35 zł./m2  i nie uległy zmianie.

Wprawdzie zakończono wykonywanie zadań związanych z termomodernizacją budynków, ale od realizacji pierwszych dociepleń minęło jednak wiele lat i niektóre elewacje nie wyglądają już zbyt estetycznie, dlatego będziemy stopniowo wykonywać mycie, przemalowania i remonty ścian wykazujących największe zużycie. W roku 2021 przewidziano na ten cel łącznie 135 000 zł.

W roku 2018 zakończono zadania wymiany wodomierzy na wyposażone w system zdalnego odczytu. Umowa została podpisana na okres 10 lat, przy czym po 5 latach użytkowania sukcesywnie dokonywana będzie wymiana w związku z koniecznością ich legalizacji. W roku 2020 z powodu pandemii nie zdołano wykonać wszystkich przypadających na ten rok wymian, mamy nadzieję, że w roku bieżącym zaległości te zostaną nadrobione.

W roku 2020 wykonano likwidację gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienie ich instalacją centralnej ciepłej wody zasilanej ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC Sp. z o.o. w budynkach przy ul. Wł. Hermana 4 (91,7% lokali) i Esperantystów 29 (96,7% lokali). Pomimo wielu obaw z tym związanych osoby, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, są zadowolone ze sprawnego przebiegu prac. Dotychczasowa eksploatacja instalacji w 5-ciu budynkach Spółdzielni wykazała też, że koszt podgrzania wody nie odbiega od kosztów zużycia gazu, a komfort użytkowania i bezpieczeństwo są nieporównywalne. Przypominamy, że całkowity koszt wymiany finansujemy z funduszu remontowego i nie wymagamy od mieszkańców żadnych dopłat, co w innych spółdzielniach wcale nie jest regułą.

Spółdzielnia posiada środki finansowe na realizację instalacji ciepłej wody w następnych budynkach – jedyny warunek to zgoda wszystkich lokatorów w danym pionie mieszkań, co musi złożyć się następnie na co najmniej 50% lokali w budynku.  Na razie warunek ten został spełniony tylko dla budynku przy ul. B. Krzywoustego 2 i w bieżącym roku zostały zaplanowane prace w tym budynku.

W roku 2021 przewidziano więcej środków na wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych i piwnic na energooszczędne załączane czujnikiem ruchu, a także na konieczne remonty instalacji rozdzielni i wewnętrznych linii zasilających w budynkach śródmieścia.

Coraz większe środki jesteśmy też zmuszeni kierować na utrzymanie terenów zielonych, a konkretnie na przycinanie i pielęgnację lub – tam gdzie jest to niezbędne – wycinki coraz starszych, a tym samym coraz większych drzew, które kiedyś zostały posadzone w dobrej wierze przez samych mieszkańców, ale bez planu i przewidywania, co będzie za lat 30. W przypadku wycinek jesteśmy zobowiązani do wykonywania nasadzeń zastępczych, co też wiąże się ze sporymi kosztami.

Będziemy kontynuować wymianę starej stolarki w piwnicach oraz rozpoczęte 4 lata temu zadanie wymiany starych okien na klatkach schodowych; w miarę potrzeb będzie następować wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych na zasadzie 50% partycypacji Spółdzielni w kosztach.

Nowe zadanie, którego się podjęliśmy, to sukcesywne remonty instalacji gazowej w budynkach. W roku bieżącym planujemy je w budynkach przy ul. Spółdzielczej 4,6,8 i Ratuszowej 1,3,5. Zostały one wytypowane po analizie stanu technicznego instalacji we wszystkich budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.

W roku bieżącym zamierzamy zrealizować z nadwyżki finansowej (bez obciążania funduszu remontowego) kilka zadań. Są to:

1) doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia,

2) wykonanie parkingu za budynkiem ul. Szkolna 2,

3) partycypacja na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w wykonaniu parkingu na terenie pomiędzy budynkiem ul. Mieszka II 2-14 a przedszkolem.

         Inne zadania przewidziane w „Planie remontów” na rok 2021 to m.in.:

1

GENERALNY  REMONT DACHÓW:

 - ul. Spółdzielcza 4,6,8,

 - ul. K. Wielkiego 16 – kontynuacja,

 - ul. B. Śmiałego 2,

 - inne w miarę potrzeb.

2

REMONTY KANALIZACJI SANITARNEJ

3

NAPRAWA OPASEK BETONOWYCH

4

MALOWANIE  KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC

5

REMONTY KOMINÓW

6

INNE REMONTY OGÓLNE

7

INNE REMONTY INSTALACYJNE