.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 

REMONTY I MODERNIZACJE w 2020r.

Zadania remontowe w Spółdzielni wykonywane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą roczny „Plan gospodarczy”, do którego jednym z załączników jest „Plan remontów”. Na rok 2020 plan ten przewiduje wykonanie prac na łączną kwotę 2 449 500 zł. Przypominamy, że opłaty na fundusz remontowy pobierane od użytkowników lokali w roku 2020 wynoszą 1,35 zł./m2.

Wprawdzie zakończono wykonywanie zadań związanych z termomodernizacją budynków, ale od realizacji pierwszych dociepleń minęło jednak wiele lat i niektóre elewacje nie wyglądają już zbyt estetycznie, dlatego będziemy stopniowo wykonywać mycie, przemalowania i remonty ścian wykazujących największe zużycie. W roku 2020 przewidziano na ten cel łącznie 275 000 zł.

W roku 2018 zakończono zadania wymiany wodomierzy na wyposażone w system zdalnego odczytu. Umowa została podpisana na okres 10 lat, przy czym po 5 latach użytkowania sukcesywnie dokonywana będzie wymiana w związku z koniecznością ich legalizacji.

W roku 2019 wykonano likwidację gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienie ich instalacją centralnej ciepłej wody zasilanej ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC Sp. z o.o. w budynkach przy ul. Wł. Hermana 1 (88,7% lokali) i Królowej Jadwigi 1/Esperantystów 31 (90% lokali). Pomimo wielu obaw z tym związanych osoby, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, są zadowolone ze sprawnego przebiegu prac. Dotychczasowa eksploatacja instalacji w budynkach przy ul. Wł. Łokietka 15 i K. Wielkiego 10 wykazała też, że koszt podgrzania wody nie odbiega od kosztów zużycia gazu, a komfort użytkowania i bezpieczeństwo są nieporównywalne. Przypominamy, że całkowity koszt wymiany finansujemy z funduszu remontowego i nie wymagamy od mieszkańców żadnych dopłat, co w innych spółdzielniach wcale nie jest regułą.

Spółdzielnia posiada środki finansowe na realizację instalacji ciepłej wody w następnych budynkach – jedyny warunek to zgoda wszystkich lokatorów w danym pionie mieszkań, co musi złożyć się następnie na co najmniej 50% lokali w budynku.  Na razie warunek ten został spełniony dla budynku przy ul. Wł. Hermana 4 i w bieżącym roku zostały zaplanowane prace w tym budynku.

W roku 2020 przewidziano więcej środków na wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych i piwnic na energooszczędne załączane czujnikiem ruchu, a także na konieczne remonty instalacji rozdzielni i wewnętrznych linii zasilających w budynkach śródmieścia.

Coraz większe środki jesteśmy też zmuszeni kierować na utrzymanie terenów zielonych, a konkretnie na przycinanie i pielęgnację lub – tam gdzie jest to niezbędne – wycinki i obowiązkowe odsadzenia coraz starszych, a tym samym coraz większych drzew, które kiedyś zostały posadzone w dobrej wierze przez samych mieszkańców, ale bez planu i przewidywania, co będzie za lat 30.

Będziemy kontynuować wymianę starej stolarki w piwnicach oraz rozpoczęte 3 lata temu zadanie wymiany starych okien na klatkach schodowych; w miarę potrzeb będzie następować wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych na zasadzie 50% partycypacji Spółdzielni w kosztach.

Nowe zadania, których chcemy się podjąć, to sukcesywne remonty instalacji gazowej w budynkach. W roku bieżącym planujemy je w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 13 i Sikorskiego 5. Zostały one wytypowane po analizie stanu technicznego instalacji we wszystkich budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.

O ile najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zaakceptuje projekt Zarządu, zamierzamy zrealizować z nadwyżki finansowej z roku 2019 kilka zadań. Są to:

1) doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia,

2) wykonanie parkingu w miejscu dawnego boiska za budynkiem ul. Wł. Hermana 4,

3) wykonanie parkingu za bud. ul. Szkolna 2.

Możliwa jest także partycypacja Spółdzielni w wykonaniu parkingu na terenie pomiędzy budynkiem ul. Mieszka II 2-14 a przedszkolem. Jest to jednak teren należący do Gminy Miejskiej Lubań i realizacja tego zadania wymaga porozumienia i deklaracji ze strony Urzędu Miasta na temat udziału w kosztach tej inwestycji.

          W planie na rok 2020 zaplanowano także nakłady na wykonanie odwodnień budynków (naprawy izolacji, drenaże) oraz remonty dróg wewnętrznych i chodników.

Inne zadania przewidziane w „Planie remontów” na rok 2020 to m.in.:

1

GENERALNY  REMONT DACHÓW:


 - pl. Okrzei 2


 - ul. K. Wielkiego 16 - kontynuacja


 - inne w miarę potrzeb2

REMONTY KANALIZACJI SANITARNEJ

3

NAPRAWA OPASEK BETONOWYCH

4

MALOWANIE  KLATEK SCHODOWYCH, PIWNIC

5

REMONTY KOMINÓW

6

INNE REMONTY OGÓLNE

7

INNE REMONTY INSTALACYJNE

Aktualizacja 30 kwietnia 2020r.:

Stan epidemii COVID19 spowodował, że opisane powyżej plany remontowe musiały zostać nieco skorygowane. Na ostatnim posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020r. Rada Nadzorcza uchwaliła korekty w planie remontów na 2020r. Konieczność dokonania korekt wynikła z faktu, że Spółdzielnia musi się liczyć ze znacznie zmniejszonymi przychodami z działalności gospodarczej, a także możliwymi opóźnieniami przepływów pieniężnych.

Skorygowany plan remontów przewiduje wykonanie prac na łączną kwotę 2 164 500 zł. (mniej o 285 000 zł.). Usunięto z planu zadania najmniej pilne, w tym zmywanie elewacji budynków.