.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
REMONTY I MODERNIZACJE w 2019r.

Zadania remontowe w Spółdzielni wykonywane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą roczny „Plan gospodarczy”, do którego jednym z załączników jest „Plan remontów”. Na rok 2019 plan ten przewiduje wykonanie prac na łączną kwotę 1 997 000 zł. Przypominamy, że opłaty na fundusz remontowy pobierane od użytkowników lokali w roku 2019 wynoszą 1,37 zł./m2 i są takie same jak w roku 2018.

Wprawdzie zakończono wykonywanie zadań związanych z termomodernizacją budynków, ale od realizacji pierwszych dociepleń minęło jednak wiele lat i niektóre elewacje nie wyglądają już zbyt estetycznie, dlatego będziemy stopniowo wykonywać mycie, przemalowania i remonty ścian wykazujących największe zużycie. W roku 2019 przewidziano na ten cel łącznie 220 000 zł.

W roku 2018 zakończono zadania wymiany wodomierzy na wyposażone w system zdalnego odczytu. Od zamontowania pierwszych takich wodomierzy (budynki ul. K. Odnowiciela 1, pl. Strażacki 1-3 i ul. Stara 6,8)  minęło już 5 lat, więc zgodnie z przepisami nastąpi ich wymiana.

W roku 2018 udało nam się w drugim budynku (ul. K. Wielkiego 10) wykonać likwidację gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienie ich instalacją centralnej ciepłej wody zasilanej ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC Sp. z o.o. Pomimo wielu obaw z tym związanych osoby, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, są zadowolone ze sprawnego przebiegu prac. Ponad rok eksploatacji instalacji w budynku przy ul. Wł. Łokietka 15 wykazał też, że koszt podgrzania wody nie odbiega od kosztów zużycia gazu, a komfort użytkowania i bezpieczeństwo są nieporównywalne. Przypominamy, że całkowity koszt wymiany finansujemy z funduszu remontowego i nie wymagamy od mieszkańców żadnych dopłat, co w innych spółdzielniach wcale nie jest regułą.

Spółdzielnia posiada środki finansowe na realizację instalacji ciepłej wody w następnych budynkach – jedyny warunek to zgoda wszystkich lokatorów w danym pionie mieszkań i co najmniej 75% lokali w budynku. Będziemy zachęcać mieszkańców naszych budynków do skorzystania z tej oferty.

W roku 2019 przewidziano więcej środków na wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych i piwnic na energooszczędne załączane czujnikiem ruchu, a także na konieczne remonty instalacji rozdzielni i wewnętrznych linii zasilających w budynkach śródmieścia. Działania te już przynoszą wymierne efekty: w roku 2018 koszty energii elektrycznej ponoszone przez Spółdzielnię zmalały.

Coraz większe środki jesteśmy też zmuszeni kierować na utrzymanie terenów zielonych, a konkretnie na przycinanie i pielęgnację lub – tam gdzie jest to niezbędne – wycinki i obowiązkowe odsadzenia coraz starszych, a tym samym coraz większych drzew, które kiedyś zostały posadzone w dobrej wierze przez samych mieszkańców, ale bez planu i przewidywania, co będzie za lat 30.

Będziemy kontynuować wymianę starej stolarki w piwnicach oraz rozpoczęte 2 lata temu zadanie wymiany starych okien na klatkach schodowych; w miarę potrzeb będzie następować wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych na zasadzie 50% partycypacji Spółdzielni w kosztach.

O ile najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zaakceptuje projekt Zarządu, zamierzamy zrealizować z nadwyżki finansowej z roku 2018 kilka zadań na tzw. terenach wspólnych. Są to:

1) doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia,

2) kontynuacja montażu systemu monitoringu wizyjnego zasobów Spółdzielni,

3) częściowy remont parkingu za bud. ul. B. Krzywoustego 2.

Możliwa jest także partycypacja Spółdzielni w wykonaniu parkingu na terenie pomiędzy budynkiem ul. Mieszka II 2-14 a przedszkolem. Jest to jednak teren należący do Gminy Miejskiej Lubań i realizacja tego zadania wymaga porozumienia i deklaracji ze strony Urzędu Miasta na temat udziału w kosztach tej inwestycji.

          W planie na rok 2018 zaplanowano także nakłady na wykonanie odwodnień budynków (naprawy izolacji, drenaże) oraz remonty dróg wewnętrznych i chodników.

Inne zadania przewidziane w „Planie remontów” na rok 2019 to m.in.:

1

GENERALNY  REMONT DACHÓW:


 - ul. Ratuszowa 1- 9


 - ul. K. Wielkiego klatki 16, 16a


 - ul. Łużycka 1


 - inne w miarę potrzeb2

REMONTY KANALIZACJI SANITARNEJ

3

NAPRAWA OPASEK BETONOWYCH

4

MALOWANIE  KLATEK SCHODOWYCH, PIWNIC

5

REMONTY KOMINÓW

6

INNE REMONTY OGÓLNE

7

INNE REMONTY INSTALACYJNE